سیاست ملی ورزش جوانان | health.gov


سیاست ملی ورزش جوانان (NYSS) یک منبع ضروری برای سیاست گذاران ورزش جوانان و تصمیم گیرندگان کلیدی است. هدف این است که فرهنگ ورزش جوانان آمریکا را بر اساس یک دیدگاه مشترک متحد کند: روزی همه جوانان فرصت ، انگیزه و دسترسی به ورزش را خواهند داشت.Source link

دیدگاهتان را بنویسید