57 درصد افزایش دستمزد به کدام بازنشستگان داده شد؟
برای امسال همه بازنشستگان کم‌درآمد و پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان افزایش دستمزد ۵۷ درصد و اعمال ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و کسانی که بیش از ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند و به ۳۸ درصد افزایش می‌دهند، افزایش می‌یابند. 515 هزار تومان افزایش یافته و بند 96 قانون تامین اجتماعی، مستمری سایر سنین از این ماه 38 درصد افزایش می یابد، احکام آنها صادر می شود.