3 چشم انداز اقتصاد ایران در سال آینده


رشد اقتصادی ایران در سال های 2022 و 2023 به ترتیب به 3.0 و 2.0 درصد خواهد رسید. این آخرین پیش بینی صندوق بین المللی پول از چشم انداز اقتصاد جهانی است. صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی سال گذشته را 4.7 درصد اعلام کرد.

مقاله 3 دیدگاه اقتصاد ایران در سال آینده اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.