3 راهکار برای حل مشکل حق آبه هیرمند
علی اصغر رحمان نژاد، کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه دولت توانسته در حوزه محیط زیست طبیعی پروسه صدور گواهینامه را در منطقه آغاز کند، گفت: سه حوزه اصلی و راهکار عملی برای حل عدالت آبی ایران وجود دارد. مشکلات ایجاد منطقه است. مدیریت پایه آب، اجرا و استفاده از پروژه های آبی و مجاور و استفاده از نشان آبی.