2 12 ماه به همین دلیل برنامه غذایی سرخپوشان نپخته

رژیم نپخته سرخپوشان، برنامه غذایی مقدماتی انسان در گذشته به همین دلیل کشاورزی است. رژیم نپخته پالئو شامل می شود میوه های نپخته، {سبزیجات} نپخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهای نپخته طبیعی/حیات وحش است. این اصل مقوله ای می تدریجی کدام ممکن است بدن ما انسان یکی از آنها در نظر گرفته عالی مخلوقات شخصیت است. ما شخصی را شفا می دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریباً در مورد برنامه غذایی مهمترین انسان در همه زمان ها مفید هستیم. به‌عنوان موزه‌ای برای شفای تا حد زیادی {بیماری}‌ها، پایبندی به رژیم نپخته پالئو روزانه {نتایج} قدرتمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماندگاری را به در کنار می تواند داشته باشد.

سفر من می روم همراه خود غذای نپخته پالئو همراه خود خواستار ناامیدانه من می روم برای مکان یابی درمانی {برای هر} یک چیز کدام ممکن است مرا آزار می داد به راه اندازی شد. مشکل های مسکن من می روم در همه زمان ها به حداقل یک بهترین راه رفع خواستن داشتند. این کدام ممکن است شناخته شده به عنوان خوب مهندس، متخصص لپ تاپ، حلال مسائل ماهر بودم باعث شد بخواهم بهترین راه رفع های آخرین هر دو {هر} عامل یکی دیگر را پیدا کنم.

من می روم در داخل 12 ماه 1969 به دنیا آمدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادل {هر} کودک کلان شهر بزرگی همراه خود شیر آب خشک کودک، داروهای تجویز شده، فست فودها، غذاهای پخته شده نه زیاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرم غذایی به همین دلیل بین گذشت کربوهیدرات های پخته شده نخست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی ها کم عظیم شدم.

وقتی کودک بودم تجزیه و تحلیل اطلاعات شد کدام ممکن است کم کم آسم برونش هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسناد آنتی هیستامین تجویز کردند. وقتی در داخل 16 سالگی جوش کیستیک داشتم، متخصصان منافذ و پوست مرا همراه خود تزریق استروئید را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوسیون بمباران کردند. سرانجام تعیین گرفته شد کدام ممکن است خوب داروی آزمایشی به تماس گرفتن Ro-Accutane بلعیدن کنم. ما مجبور شدیم به محل کار مهمترین نمایندگی درمان برویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب معافیت امضا کنیم در نتیجه داروی ممکن است آزمایشی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوارض ناخوشایند قابل توجه بالقوه بود.

وقتی در داخل 12 ماه 2004 به همین دلیل سواحل دریا بوراکای رفتن به می کردم، پشه خاکی من می روم را گزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدت زمان 2 12 ماه کف دست را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگشتان پا خارش داشتم. پس به همین دلیل ماه‌ها تزریق استروئید را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوسیون‌های استروئیدی من می روم آن قرار است را رها کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به {تازگی} تسلیم شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه 12 ماه 2006 شک به لیشمانیوز برطرف شد.

در داخل تمام مسکن‌ام فولکولیت داشتم، هنگام اتاق استراحت لکه‌های صورتی روی بدنم پیدا می‌کردم، همراه خود ورزش‌های از حداکثر به سادگی تخلیه می‌شدم، سوزش اوج دل، {درد} چرخشی شانه چپ داشتم، ناشی از سبک ها {بیماری}‌های ویروسی ناشناخته در داخل بیمارستان بستری بودم، سوفل قلبی داشتم. افتادگی دریچه میترال را انتخاب کنید و انتخاب کنید 170 کیلو اضافه وزن بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شلوار 38 اینچی روکش دار بود.

همراه خود برخاستن سفر ناباروری ثانویه من می روم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسرم در داخل 12 ماه 2002، ما سرانجام برنامه غذایی شخصی را همراه خود نگه داشتن داروها غذایی ناسالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} عامل غیرقابل مصرف کردن به همین دلیل موقعیت قرار دادن روی منافذ و پوست و خارج از درب انداختن اجاق مایکروویو تازه کردیم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مندی از صدف نپخته برای بهبود انواع اسپرم.

در داخل یکسان 12 ماه 2002 کدام ممکن است آرزو به باردار بودن داشتم، به حداقل یک {بیماری} ویروسی ناشناخته آشفته شدم، 3 روز در داخل بیمارستان بستری بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به مدت زمان 1 ماه دچار سندرم خستگی مداوم شدم. دکتر روده ها کدام ممکن است خوب سری آزمایش را سفارش اطلاعات بود، ذکر شد کدام ممکن است آزمایش ها هیچ نتیجه نهایی ای نداشتند، متعاقباً او می رود همراه خود تجویز خوب داروی تعیین کنید دهنده روده ها به تماس گرفتن مسدود کننده بتا، روده ها من می روم را تعیین کنید دهد، با این وجود ممکن است به طور اضافی نعوظ من می روم را بکشد! این برای {شخصیت} مهمترین من می روم قابل توجه غیرقابل قبول بود در نتیجه من می روم به ساده خوب فرزند داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد مسکن من می روم کمتر از 4+ بود. من می روم از نزدیک به همین دلیل داروهای تجویز شده امتناع کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوجه شدم کدام ممکن است به ساده همراه خود {حذف} تمام دارایی ها کافئین می‌توانم شخصی را در داخل عرض 3 هفته {درمان} کنم.

وقتی دومین فرزندم در داخل سپتامبر 2003 به دنیا به اینجا رسید، من می روم 170 کیلو اضافه وزن بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناراضی بودم کدام ممکن است وزنم را کم کنم به همان اندازه آنقدر سخی به تذکر بیایم کدام ممکن است کودک های بیشتری داشته باشم. من می روم کورکورانه سعی می کردم به همین دلیل برنامه غذایی اتکینز پخته پیروی کنم. سپس نیاز دارند آموزه های یک مشاور مصرف شده در داخل طب رایج غربی رفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید او می رود به من می روم یاد داد کدام ممکن است بهترین راه برای همراه خود به کاهش نشاسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود {سبزیجات} بار کم کنم. من می روم بار کم کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود 140 کیلو برای {مدتی} نگه داشتن کردم. با این وجود من می روم باقی مانده است مفید نبودم.

در داخل 12 ماه 2003 خوب اگزمای نوزاد در داخل ساق پای راستم برخاستن شد، خیلی خارش داشت، توجهی به آن قرار است {نکردم}. در جریان 12 ماه 2005 توسعه کرد. من می روم در داخل پای راستم، در داخل تمام صورت، گوش ها، را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازوی چپم، اگزمای تمام عیار به اندازه گیری خوب استیک داشتم. کلافه بودم، نمی‌توانستم {کار} کنم، نمی‌توانستم بیرون از در بروم، {هر} 5 دکتری کدام ممکن است پیششان رفتم به من می روم گفتند کدام ممکن است من می روم بی‌نظمی هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه آخر عمرم همینطور می‌مانم.

تجزیه و تحلیل صعب العلاج برای من می روم مناسب نبود. من می روم در همه زمان ها خوب شکل از افکار باز بوده ام. با بیرون DOGMA مانترا مسکن من می روم بود. من می روم خوب مهندس هستم، خوب حلال مسئله، وقتی این به اصطلاح “دکترها” گفتند من می روم غیرقابل {درمان} هستم، به سادگی به این یعنی بود کدام ممکن است ممکن است {درمان} را نمی دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایگاه دانشگاهی مشترک ممکن است AMISS بود. مجبورم افرادی را پیدا می‌کردم کدام ممکن است {درمان} را می‌دانستند… غیر اسناد، متعاقباً به شهر دورتر رفتم آن قرار است هیچ ارائه دهنده خدمات بهداشتی غربی وجود {نداشت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید من می روم در جهت یادگیری سلامت {واقعی} همراه خود خوب گیاه‌ارائه دهنده خدمات بهداشتی عصر {سوم} به تماس گرفتن Manang Lorna به راه اندازی شد.

من می روم فقط در مورد الکتروپزشکی، محصولات دارویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکسازی یاد بدست آوردم: پاکسازی کلیه، برافروختگی کبد، پاکسازی {روده} عظیم و بسیاری از پاکسازی های اکنون نیست کدام ممکن است {علائم} اگزما را به همین دلیل بین بردند. عاری به همین دلیل {علائم} اگزما با این وجود من می روم تا حد زیادی می خواستم. من می روم بهزیستی خوب می خواستم. می دانستم کدام ممکن است چیزهای بیشتری ممکن است وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنقدر می خواستم مفید باشم کدام ممکن است به ساده نیاز به تا حد زیادی یاد می بدست آوردم. تمام پاکسازی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ تغییری در داخل برنامه غذایی به معنای عدم {درمان} {واقعی} بود.

در داخل 12 ماه 2007 با استفاده از Dr. تام متئو همراه خود وگانیسم نپخته مواجه شد. من می روم 2 ماه به معنی او می رود، اصل العمل ها، واقع مفید های او می رود نپخته وگانیسم را {امتحان} کردم با این وجود خیلی از لاغر شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام نپخته گیاهخواری را جدا گذاشتم. گوشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنج پخته شده را همه چیز دوباره به رژیمم اضافه کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزنم را بهبود دادم.

سپس من می روم کنار هم قرار دادن روزه ربودن شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب روزه آب پرتقال 14 روزه را همراه خود راهنمایی گیاه شناس MH {برهنه} {امتحان} کردم. که ممکن است یک توجه باز کننده بود. من می روم به همین دلیل عادت به گوشت آب پز را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنج خلاص شدم. من می روم کنار هم قرار دادن بودم میوه خوار نپخته را {امتحان} کنم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می روم Fruitarian نپخته را {امتحان} کردم کدام ممکن است به ساده 2 ماه ماندگاری داشت. من می روم همراه خود سبک میوه نپخته لاغرتر به همین دلیل نپخته وگان شدم، ممکن است همچنین واقعاً احساس سرما کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل خوب ملت گرمسیری مسکن کردم، در داخل مانیل خوب و دنج همراه خود دمای 25 به همان اندازه 30 سطح سانتیگراد. یک چیز کدام ممکن است سرانجام باعث شد به همان اندازه شوق میوه‌خواری را متوقف کنم، روزی بود کدام ممکن است به همین دلیل من می روم راهنمایی خواستم کدام ممکن است چه روزی {احساسات} خنک من می روم بالا می‌یابد. خوب میوه‌تخلیه باسابقه ذکر شد 5 12 ماه اندازه می‌کشد! همین بود، نیاز به عامل یکی دیگر پیدا می کردم.

من می روم به طور ناخواسته همراه خود رژیم Wai Wai Genriiu (شکلی به همین دلیل رژیم نپخته پالئو) شناخته شده شدم. که ممکن است یک مرحله سرراست به همین دلیل رژیم میوه‌خواری به همان اندازه برنامه غذایی وای بود، به ساده روغن زیتون بکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساشیمی ماهی نپخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرده تخم خروس نپخته را به میوه‌های استوایی من می روم اضافه کنید. بام! واقعاً احساس بهزیستی سریع! من می روم در داخل برنامه غذایی وای به همین دلیل 112 به 120 کیلو رسیدم. افزودن گوشت نپخته به گوشت من می روم در داخل خیلی کمتر به همین دلیل 4 ماه، برای بهزیستی من می روم خوب تأثیر مهم {بوده است}.

بعد به همین دلیل 3 ماه برنامه غذایی وای، من می روم به همین دلیل مصرف کردن غذاهای دریایی تخلیه شده بودم، چرا حیوانات خشکی را {امتحان} نکنم؟ من می روم به طور ناخواسته به آجونوس ووندرپلانیتز برخوردم کدام ممکن است مدام فقط در مورد فواید حیوانات نپخته زمینی، گوشت نپخته، خروس نپخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنیات نپخته صحبت می کرد.

برای برخاستن ممکن است بخواهید حفظ کف دست، مقداری حمایت داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جف پرسل (در داخل بریتانیا) در داخل AllExperts.com را قابل توجه قابل دسترس یافتم. او می رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کریگ بیتس صفحه بحث Raw Paleo را بهترین راه اندازی کردند کدام ممکن است برای معاصر کارانی معادل من می روم قابل توجه {مفید} بود.

من می روم همراه خود حیوانات رام نشده مختلفی به همین دلیل جمله غاز، خروس، بز، بره، قورباغه آزمایش کرده‌ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مورد علاقه}‌ام گوشت نپخته طبیعی مصرف شده‌شده همراه خود علف بود… گوشت خیال‌ای Batangas همراه خود چربی ها زرد خوش ذوق {درست است}! من می روم همراه خود تنوع از سبک ها لبنیات نپخته بز، گاو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارابائو آزمایش کرده ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل شما شکست خورده اند، به ساده قادر نیستم لبنیات را هضم کنم، متوجه شدم کدام ممکن است غیر لیبرال لاکتوز در واقع دارم. معده من می روم هم همراه خود آب میوه بی تجربه نپخته تناقض داشت.

من می روم فقط در مورد برنامه غذایی خوک پخته شده Homo Optimus کنجکاو شدم، آزمایش خوب ماهه شخصی را مشارکت در دادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعاً احساس کردم کدام ممکن است بهزیستی من می روم در داخل گوشت پخته شده به همین دلیل گوشت نپخته شدیدتر است.

دریافتم رژیم نپخته Paleo به همین دلیل میوه های طبیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهای نپخته، چرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبیعی حیوانات خودساخته، برای خوب 12 ماه رادیکال به هیچ وجه در وضعیت ضعیف سلامتی نشدم. واقعاً احساس شکست ناپذیری می کردم. این برای من می روم اولیه موارد بود، من می روم روزانه به این امید بهترین راه می رفتم کدام ممکن است در وضعیت ضعیف سلامتی نشوم. تنها واقعی دفعاتی کدام ممکن است واقعاً احساس {بیماری} کردم، دفعاتی بود کدام ممکن است سعی کردم به همین دلیل برنامه غذایی سرخپوشان غیرخام استفاده بیشتر از کنم. ممکن است همچنین، این مقدماتی موارد است کدام ممکن است توده عضلانی دوسر بازو روی بازوهایم در واقع دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می روم خوب گیک کم تحرک هستم. خداییش، صحبت فقط در مورد مصرف کردن گوشت نپخته باعث می تواند باشد کدام ممکن است بخواهید عضله سازی کنید با بیرون اینکه روال تمرین تجهیزات گلف مناسب باشد یا نباشد.

در داخل 12 ماه 2009، من می روم به برنامه غذایی سرخپوشان پرچرب، کم کربوهیدرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نپخته روی آوردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است را حتی آرام تر دیدم. واقعاً احساس {گرسنگی} لرزان کدام ممکن است همراه خود هیپوگلیسمی مورد نظر بود، به همین دلیل بین گذشت بود، تمام عمرم وقتی {هر} وعده غذایی می رسد، آن قرار است را خالص می دانستم.

رژیم نپخته پالئو {ساده ترین} برنامه غذایی است کدام ممکن است من می روم به همان اندازه به فعلی {امتحان} کرده ام، اگرچه میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشت طبیعی از با کیفیت ترین {گران} هستند. برنامه غذایی سرخپوشان نپخته حتی آسان‌تر به همین دلیل برنامه غذایی سرخپوشان غیرمعمول SAD هر دو پخته است. رهایی به همین دلیل قید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بند پختن شام رویایی است کدام ممکن است نیاز به مسکن کرد. به نظر می رسد مانند است من می روم خوب “محل اقامت” پیدا کرده ام، در نتیجه رژیم نپخته پالئو قابل توجه سرراست است، حتی خوب غارنشین هم احتمالاً آن قرار است را مشارکت در دهد.

برای تقویت تا حد زیادی ورود شخصی به عالی غذای بالقوه، محل کار نمایندگی تمیز کردن با کوبائو منتقل کردم، مناسب همراه با {بازار} کشاورزان {مورد علاقه} ام برای تبلیغات هر روز معاصر.

برنامه غذایی من می روم از اواخر خوب رژیم کم کربوهیدرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرچرب است کدام ممکن است شامل می شود اشیا {زیر} است:

* میوه های طبیعی همراه خود شاخص گلیسمی زیرین در داخل فصل – میوه های سرشار به همین دلیل ویتامین C (گواوا، پاپایا، انبه هندی)، میوه های آبرسان (هندوانه، خربزه)، میوه های چرب (دوریان، نارگیل) فصل ها را دنبال می کنیم.

* تخم خروس بارور شده نپخته غاز کدام ممکن است به همین دلیل پالاوان به درون پرواز می تواند باشد

* گوشت چرب باتانگاس نپخته مصرف شده شده همراه خود علف را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی بز نپخته هر دو بره نپخته

* سبک ها غذاهای دریایی نپخته معادل صدف، صدف، ماهی ریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشن، میگوی دریایی و بسیاری دیگر.

* بدون هیچ هزینه ای اضافه شده هیچ مکملی {نمی تواند} همراه خود توانایی غذای {واقعی} برابری تدریجی.

رژیم نپخته پالئو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک ها آن قرار است {شفابخش} هستند. کودک های نوزاد من می روم تخصص انتخاب شده شخصی را به همین دلیل مصرف کردن رژیم های نپخته پالئو داشته اند. وقتی کودک‌ها مریض می‌شوند، ممکن است را معادل برنامه غذایی خودم خیلی خودم خرس رژیم نپخته پالئو قرار می‌{دهم}، ممکن است می‌دانند کدام ممکن است {درمان} {بیماری} ممکن است نپخته است در نتیجه تسکین سریع را تخصص می‌کنند. پیرمردها می دانند کدام ممکن است از اواخر مفید ترین شخص محل اقامت {کیست}.

به همان اندازه بالا 12 ماه 2009 من می روم به مدت زمان 2 12 ماه به همین دلیل رژیم نپخته پالئو استفاده بیشتر از خواهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون بار قابل توجهی 128 پوندی همراه خود قد خواستن 5/5 اینچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایز شلوار 31 اینچ در واقع دارم. در همه زمان ها در داخل پیش بینی موفقیت در ارتفاعات جدیدترین در داخل سلامت در داخل قبلی 12 ماه بلند مدت همراه خود اصلاح از محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنوع ادامه دار هستم. تمام مسائل بهزیستی من می روم رفع شد. به ساده این 2 12 ماه است کدام ممکن است واقعاً احساس می کنم واقعا مفید هستم.

درست در این لحظه، در داخل سن 40 سالگی، نوجوان‌تر، لاغرتر به تذکر می‌رسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی بیشتری نسبت به 30 سالگی در واقع دارم. با استفاده از رژیم نپخته پالئو، متوجه شدم کدام ممکن است مردمان نیاز به مفید باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون دردسر مفید بمانند.