13 کشور در حال توافق برای لغو تحریم ها هستند
بازگشت به برجام به جای تکیه بر تصمیمات فنی و تخصص، آمریکا و اروپا را ملزم به اتخاذ تصمیمات سیاسی دشوار می کند. دموکرات ها در آمریکا برای حفظ شانس خود برای پیروزی در انتخابات کنگره و ریاست جمهوری باید به توافق هسته ای با ایران بازگردند تا مشخص نباشد امتیاز بزرگی به ایران و تهران داده شده است. نشان داده شده است که برنده مذاکرات است.