12 میلیون و 800 جوان مجرد در کشور – تجارت نیوز12 میلیون و 800 جوان مجرد در کشور – تجارت نیوز