۷ کشته در داخل تصادف خودروی حامل اتباع غیرمجاز
برخورد عالی سیستم پژو حامل اتباع بیگانه غیرمجاز همراه خود عالی سیستم لیفان ۷ کشته برجا گذاشت.