گوشه هایی از تشییع پیکر مهسا امینی
پس از تشییع جنازه مهسا امینی عده ای از قبرستان متفرق شدند اما عده ای در آن مکان ماندند و برای بررسی و بررسی جزئیات ماجرا شروع به سر دادن شعار کردند. در میان جمعیت نیز افرادی حضور داشتند که شعارهای اعتراضی سر می دادند.