گفتن زمان قرار داده پیامک به نامزدها مجاز نهضت سراسری مسکن در داخل ۱۴۰۱
معاون وزیر بهترین راه وشهرسازی اظهار داشت: {تا} بالا خرداد ۱۴۰۱ تمام نامزدها نهضت سراسری مسکن تصمیم گیری پروژه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامک برای افزایش سطوح پرونده شناسایی به آن قرار است‌ها توزیع می شود.