کنعانی: مجازات به زبان بین المللی آمریکا و متحدانش تبدیل شده است
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه تحریم ها زبان بین المللی آمریکا و متحدانش شده است، گفت: برای اینکه صدای دیگران را نشنوند به زور و تحریم روی می آورند، بنابراین کشوری که مدعی است. حقوق بشر. دنیا گوشش را کر کرد، جای تعجب نیست. کانادا به رفتار آپارتاید عادت کرده است.