کف دست یابی به فناوری های نوین در داخل نیروهای مسلح، مرهون کمک های ملت است
وزیر حفاظت تصریح کرد: کف دست یابی به فناوری های نوین در داخل نیروهای مسلح، مرهون کمک های ملت است.