کدام کشورها برای دستیابی به اهداف جهانی واکسیناسیون COVID-19 در مسیر هستند؟


برای هر کشوری ، میزان واکسیناسیون فعلی را محاسبه می کنیم ، میانگین تعداد افرادی که اولین دوز واکسن را در روز دریافت کرده اند ، در 14 روز گذشتهبه

سپس فرض می کنیم که این واکسیناسیون اخیر برای بقیه سال ثابت می ماند. با افزودن این سهم مورد انتظار به جمعیت واکسینه شده ، نسبت افرادی که حداقل یک دوز را تا 1 ژانویه 2022 دریافت می کنند ، ارائه می دهیم. ما کسانی که ارقام بیش از 30 روز را گزارش نکرده اند از برآوردهای خود حذف می کنیم.

این رویکرد به این معنی است که پیش بینی ها افزایش یا کاهش سرعت واکسیناسیون در آینده را در نظر نمی گیرند ، که ممکن است به دلیل تغییر در معیارهای واجد شرایط بودن ، توزیع یا کمبود واکسن یا سیاست های جدید دولت باشد.Source link

دیدگاهتان را بنویسید