کدام دانش آموزان بیشتر مدیون هستند؟


رئیس صندوق رفاه دانشجویان، دانشجویان متاهل را دو برابر مجردان وام دریافت می کنند و افزود: اگر یک دانش آموز مجرد در یک رده 6.5 میلیون تومان صندوق آموزش و پرورش دریافت کند، این مبلغ برای دانشجویان متاهل 13 میلیون تومان خواهد بود.

کدام دانش آموزان بیشتر مدیون هستند؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.