کتاب «بنیاد حراست» منتشر شد.


به گزارش خبرگزاری فارس، کتاب بنیان سیانات (مدیر نگهبان از حقوق تا جمهوری اسلامی) اثر دکتر. مهدی نورایی در 320 صفحه و توسط پژوهشکده شورای نگهبان در بهار 1401 منتشر شد.

این اثر به تحلیل جایگاه شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران و نقش ویژه این شورا در صیانت از جمهوری و نظام اسلامی و رویکردهای قانونگذاری به جایگاه و اختیارات شورای امناء در نظام حقوقی می پردازد. جمهوری اسلامی ایران در الگوی حقوقی. اطلاعات مذاکرات مجلس، بررسی نهایی قانون اساسی و شورای بازنگری قانونگذاری بررسی خواهد شد.

چهار موضوع این کتاب شامل حفاظت از اصول مهم حقوقی در قانون، متولی مقننه در پیش نویس قانون، شورای قانونگذاری در مجلس بررسی نهایی قانون 1358 و شورای بازنگری قانون 1368 و شورای نگهبان است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای سه جزء شامل موضوعات مربوط به شورای نگهبان در قانون اساسی، مذاکرات و مجلس برای بررسی نهایی قانون اساسی در مورد وضعیت و اختیارات شورای امانت و اطلاعات اعضاء می باشد. و رئیس شورای امانت از بدو تأسیس.

کسانی که مایل به خرید این محصول هستند می توانند با شورای تحقیقات در محل انتشار در این اقامتگاه تماس بگیرند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول در نظر بگیرید