کارشناسان: سرعت ذوب شدن یخ های قطب جنوب سریعتر از حد انتظار است
تحقیقات و بررسی های کارشناسان موسسه فناوری کالیفرنیا نشان می دهد که با گرم شدن آب دریا و تأثیر این آب های گرم بر لبه یخچال های طبیعی که به آنها «قفسه یخی» می گویند، میزان ذوب یخ بین 20 افزایش می یابد. و 40 درصد از آنچه پیش‌بینی‌های قبلی مدل‌های آب و هوای جهانی محقق شده است.