ژاپن پس از آبه نظام و قانون را نمی توان کشت
اگرچه هدف بلندپروازانه “شینزو آبه” برای افزایش تولید ناخالص داخلی به 600 تریلیون ین در سال 2020 محقق نشد. اما «آبه» مرد است و وجود نظام، نهادها و قوانین در ژاپن اجازه نخواهد داد رویاهای کشور خورشید با مرگ یک نفر خاموش شود.