چه کسی مقصر مشکلات اخیر اینترنت است؟ / دادستان می تواند مدعی العموم شود
وقوع آتش سوزی در استخرهای فیبر مخابراتی نشان داد که رویه های پیشگیری غیرعملیاتی و مصوبات شورای مرکزی فضای سایبری پیدا نشده است.