چه کسانی بیمه تامین اجتماعی دارند؟
سازمان تامین اجتماعی جامع ترین صندوق ارائه دهنده خدمات بیمه اجتماعی در کشور است و این سازمان در حال حاضر یازده گروه اجتماعی را تحت پوشش دارد. این یازده گروه چه کسانی هستند و در هر گروه چند نفر بیمه شده اند؟ آخرین آمار رسمی نشان می دهد که اکثر و اکثر مردم بیمه محدود دارند