چرا فرانسه واسطه اعزام سفرای غربی به روسیه شد؟
علی وادی کارشناس مسائل اروپا با بیان اینکه افزایش قیمت برق و گاز در اروپا پیامدهای زیادی در میان مدت در بخش های اقتصادی و سیاسی این کشور خواهد داشت، گفت: فکر کنیم فرانسه تنها کشور امانوئل مکرون که می خواهد خود را به عنوان یک نامزد موفق اروپایی معرفی کند، برای حل بحران اوکراین به دیپلماسی روی آورده است.