چرا تمدید توافق آتش بس در صنعا با مشکل مواجه شده است؟
تلاش‌های بین‌المللی برای تمدید توافق آتش‌بس که تازه شروع شده است، هیچ ایده جدیدی برای تقویت بنیان آن ندارد و آنچه در قالب طرحی جدید ارائه می‌کند اجرای مفاد توافقنامه با عدم نظارت است. اجرا در گذشته و آینده آنچه از وضعیت کنونی برمی‌آید، عدم تمدید آتش‌بس از سوی صنعا است که باید پس از پایان مرحله اول آتش‌بس در ماه ژوئن صورت می‌گرفت و صنعا از پذیرش مجدد سفر وی در شرایط آن زمان خودداری کرد.