چرا بایدن اینقدر طول کشید تا با ایران موافقت کند؟
استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا آمریکا «ضعف داخلی بایدن و ترس از واکنش جمهوری خواهان و برخی دموکرات ها» را دلیل تاخیر در توافق با ایران و بازگشت آمریکا به برجام دانست. برای صلح و ثبات غرب آسیا و بحران انرژی و اقتصاد جهان مهم است و می تواند موقعیت داخلی بایدن را بهبود بخشد.