چرا افکار منفی وزن بیشتری نسبت به افکار مثبت دارند؟
چرا ترس ها و افکار منفی مردم بیشتر از افکار مثبت است، این به حافظه ژنتیکی ما برمی گردد که میلیون ها سال برای زندگی در جنگل ها و دشت های آفریقا سازگار شده است. به عبارت دیگر، ذهن نیز مانند بدن برای محیط و شرایطی که میلیون ها سال پیش در آن زندگی می کردیم، تکامل یافته است.