چالش نهایی شدن احکام بازنشستگی معلمان + گزارش جدید مقایسه هزینه بازنشستگی کشوری
صندوق بازنشستگی کشوری نسبت به انتشار مدارک وزارت آموزش و پرورش برای کارکنان در آستانه بازنشستگی و علت تاخیر در صدور این مصوبه و تعیین حقوق بازنشستگی ابراز نگرانی کرده است. بر اساس اعلام معاونت این صندوق، نامه ای به وزارت آموزش و پرورش ارسال شده است که در آن درخواست شده پرونده معلمان در شرف بازنشستگی به این صندوق برسد و سرعت کار و تصمیم قانون جدید. بازنشستگان در ماه اکتبر آزاد خواهند شد.