پیش بینی قیمت مسکن تا پایان سال جاری
عبده تبریزی سه عامل اصلی کاهش درآمد سرانه از سال 86، نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر در دهه 90 و وضعیت بد سرمایه گذاری را برشمرد و گفت: در شرایطی که قیمت مسکن در حال افزایش است، این وضعیت غیرمنتظره است. و توانایی پرداخت مصرف کننده.