پیروزی یا تسلط بر نظام؟مردم چیز زیادی نمی خواهند. آنها یک زندگی عادی می خواهند، نه یک زندگی مانند کشورهای اسکاندیناوی، کانادا و استرالیا که به یک زندگی عادی راضی هستند و افرادی مانند کشورهایی مانند ترکیه، هند، مالزی، ویتنام و غیره. آیا این خواستهی زیادی است؟! یا تهیه آن سخت یا غیر ممکن است؟!