پاسخ مظلومی به حضور غیر قابل احترام ۳ خارج از کشور در داخل ترکیبی استقلال
عضو هیئت مدیره تجهیزات گلف استقلال اظهار داشت:{هر} سه خارج از کشور‌های عنوان برده شده حضورشان در داخل گروه قابل احترام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد‌ها مجوز {کار} دارند. یامگا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژستد به صورت آزاد خیس شدن شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلی {نداریم}.