وضعیت میدان نبرد اوکراین و چشم انداز آینده
وضعیت در حوزه اوکراین همچنان برقرار است، عملیات نظامی به سبک نبرد مسلحانه و استفاده از سلاح های مدرن انجام می شود که دلیلی برای تغییر موازنه نیروها در میدان است. تسلیحات ارسالی غرب به اوکراین شرایط میدانی را تغییر داده و اکنون با ورود به دهمین ماه جنگ، نرمش در دو طرف درگیری به وجود آمده است.