وضعیت افغانستان یک سال پس از تسلط طالبان است
ابوالفضل زهراوند، سفیر سابق ایران در افغانستان با بیان اینکه تغییر استراتژی آمریکا در افغانستان، این کشور مخالف قدرت طالبان است، گفت: پس از روی کار آمدن طالبان، همه جوامع، اقتصاد. ، و ویژگی های امنیتی تأثیر منفی دارند. بنابراین بیش از 90 درصد مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند.