وزیر کار عمرو به معروف را ببینید: تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها چه اشکالی دارد؟ علم وقتی رشد می کند که دختر و پسر از هم جدا شوند
دبیر عمرو به معروف گفت: وقتی از من می پرسند که چرا دانشجویان در شرایطی که سنشان برای ورود به دانشگاه و ورود به دانشگاه نیست، بر اساس جنسیت از هم جدا می شوند، جوابی نمی دهند. در کلاس اول دبستان، شکاف جنسیتی وجود دارد، اما در سن 18 سالگی، مسائل جنسیتی در راس قرار دارد.