وزنه برداری زنان و غلبه بر انسان دوستی
امیر خادم بعد از المپیک 1992 در گفت و گو با کیهان رشتی (و احتمالاً مجله دنیای ارشت) گفت: تماشای کشتی و وزنه برداری زنان حس انسان را مختل می کند. این فقط طرز فکر یک کشتی گیر است. در واقع یک مرد سنتی در گوشه ای از یک شهر مذهبی هزاران برابر امیر خادم در کشتی و وزنه برداری توانایی دارد.