وب سرور در حالی که به عنوان یک دروازه یا سرور پراکسی عمل می کند، پاسخ نامعتبری دریافت کرد.


502 – سرور وب در حالی که به عنوان یک دروازه یا سرور پراکسی عمل می کند، پاسخ نامعتبری دریافت کرد.

صفحه مورد نظر شما مشکل دارد و نمایش داده نمی شود. هنگامی که وب سرور (که به عنوان دروازه یا پروکسی عمل می کند) با سرور محتوای بالادستی تماس می گیرد، یک پاسخ نامعتبر از سرور محتوا دریافت می کند.