واکنش ها به اظهارات دبیر ستاد عمرو به معروف


اظهارنظر وزیر امور خارجه درباره پیشگیری از خیر و شر، واکنش و انتقاد برخی از همشهریان و همفکران وی را در پی داشته است. به عده ای گفته شد ساکت بمانند، به برخی دیگر گفته شد که آنها را بردارند و رانده شوند.

واکنش های مقاله به اظهارات عمرو به معروف برای اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.