وام ها چگونه تعیین می شوند؟
پیگیری های سازمان تامین مالی نشان می دهد که همزمان با پرداخت کمک بلاعوض مردادماه، کمک های بلاعوض فروردین و خرداد نیز با متقاضیان واجد شرایط مشخص می شود. از سوی دیگر، افرادی که به تازگی به افرادی که پرداخت مالی دریافت می کنند اضافه شده اند، وام خود و پرداخت شهریور ماه را دریافت خواهند کرد.