هزینه طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد در حال حاضر ۱ فروردین ۱۴۰۱+ جدول
هزینه طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد اشکال از پول نقد بهار {آزادی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارسیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلای گرمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸ عیار در حال حاضر ۱ فروردین ۱۴۰۱ خارج از آن مصمم بود.