هزینه روز {خودرو} (سایپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران {خودرو}) درست در این لحظه دوشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۱ + جدول
هزینه روز {خودرو} (کالا ایران {خودرو} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایپا) خارج از آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحد تولیدی درست در این لحظه دوشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۱ مصمم بود. هزینه روز {خودرو} (کالا ایران {خودرو} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایپا) خارج از آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحد تولیدی درست در این لحظه دوشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۱ مصمم بود.