هزینه روز {خودرو} (سایپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران {خودرو}) در امروز یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ + جدول
هزینه روز {خودرو} (کالا ایران {خودرو} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایپا) موجود در بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحد تولیدی در امروز یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ مصمم بود. هزینه روز {خودرو} (کالا ایران {خودرو} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایپا) موجود در بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحد تولیدی در امروز یکشنبه 29 اسفند ۱۴۰۰ مصمم بود.