نکات مهم سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل
انقلاب سخنرانی رئیس جمهور کشورمان که در زمان تروریسم جهانی و جایگاه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از قربانیان تروریسم جزو نمونه های شاخص این حوزه قرار می گیرد، او همیشه با او می جنگید، چهره ای از سردار شهید سلیمانی.