نماینده مجلس: تحلیل درخواست های بررسی شده انجام شود


این نماینده مجلس بیان کرد: باید در زمانی که شرایط اینترنت آرام است و فیلتر اپلیکیشن های پرمخاطب برداشته شود چرا که ادامه این وضعیت شرکت های داخلی را با مشکل مواجه می کند.

پست نماینده مجلس: تحلیل درخواست های ارسالی ابتدا در تجارت نیوز گرفته شود.