نقش مالیات بر توسعه اقتصاد ملی
دولت برای ایجاد ساختارهای اقتصادی لازم به پول نیاز دارد و هدف آن تامین هزینه های عمومی است و بخشی از این درآمد را به صورت مالیات از دارایی های بومیان خود به دست می آورد. همچنین مالیات ابزاری برای تامین مخارج سرمایه گذاری و سرمایه در گردش دولت محسوب می شود و از این رو دارایی ها عادلانه توزیع می شود.