نفس تازه بلوچ را بشناسید/ با صدای بلند بگویید: «ما به دانشگاه می رویم»
وقتی با آنها مصاحبه کردم، در چشمان آنها تصمیم قاطعانه برای استفاده از تصمیم آنها را دیدم، ایمان باعث شد آن اتفاق بیفتد. این موضوع توسط دستان آنها تأیید شد. دست‌هایشان، مانند دست‌های زنان بلوکا، سوزن‌ها و نقش‌های خیاطی دارد. اما می توان باور کرد که این دست ها اطلاعات جدیدی هستند و می خواهند کارهای بیشتری انجام دهند.