نشست فرماندهان نیروها برای بررسی وقایع هفته های اخیر


رهبران ایران گفتند که اکنون مردم ایران برای غلبه بر کینه و تفرقه ایران ستیزان به اتحاد همه اقشار فارغ از زبان، مذهب و قومیت نیاز دارند، باید در سراسر کشور در این راه گام برداشته شود.

خبر جلسه فرماندهان نیروها برای بررسی اتفاقات چند هفته گذشته برای اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.