نحوه برخورد با نیازهای کودکان
متأسفانه بروز رفتار جنسی کودک، پاسخ های مناسب والدین را به دنبال دارد و این تعاملات نامناسب اغلب کودک را به تکرار این رفتار تشویق می کند، گاهی اوقات تبدیل به عادت می شود، در این مرحله ترک آن بسیار دشوار است. عادت.