ناکامی طالبان در تامین امنیت شیعیان
ایران باید به طالبان اطلاع دهد که اگر نتوانند از امنیت شهروندان افغانستان محافظت کنند، این گروه می تواند برای تامین امنیت در افغانستان با ایران همکاری کند. یا ایران می تواند به طالبان بگوید امنیت مراکز شیعه را حفظ کنید، مقاومت داخلی را شیعیان افغانستان ایجاد کنند و مسئولیت تامین بخشی از امنیت را به نهادها و منطقه معروف واگذار کنند.