نامگذاری خیابانی به نام حضرت خدیجه (س) در پاریس
تصمیم شورای شهر «ستان» در شمال پاریس مبنی بر نامگذاری خیابانی به نام حضرت خدیجه بنت خویلد، همسر پیامبر (ص) نارضایتی حامیان شایسته ترین آرمان را برانگیخته است. در فرانسه. این حامیان از مقامات فرانسوی خواستند تا برای لغو نام نمادین خیابان پونتوا مداخله کنند.