میزان و میزان بودجه مرداد ماه 1401 چقدر است؟
در مورد مقدار پولی که در مرداد 1401 داده شد، دولت همچنان به روش معمول پرداخت پول را ادامه می دهد. بنابراین افراد ردیف اول تا سوم در مرداد ماه 400 هزار تومان برای هر نفر دارند. این مبلغ برای افراد چهار تا نود سال می تواند به 300 هزار تومان برسد. اما در صورت دریافت کمک هزینه کرونا در سال 2019، 35 هزار تومان از کل مبلغ دریافتی شما کسر می شود.