مهاجرت امدادگران ایرانی/ چرا 16 هزار پزشک مهاجرت کردند؟
دکتر محمد جواد یزدان پناه، متخصص ایمونولوژی می گوید: امروزه انتقال پزشکان به کشورهای دیگر تبدیل به یک تجارت شده است و آژانس های مسافرتی برای پزشکان آزمایش می دهند، بمانید، مصاحبه و اقامت را انجام می دهند، در واقع ما داریم. از گردشگری پزشکی به گردشگری پزشکی بیایید.