منافع راهبردی ایران در ارسال ماهواره خیام به فضا
وجود ماهواره های آشکارساز در مدار 500 کیلومتری زمین (با انواع حقوق نظامی و انسانی) برای ایران بی شک یک دستاورد راهبردی در زمینه های علمی، دفاعی و اقتصادی است که بخش مهمی از پیشرفت های علمی، دفاعی، امنیتی است. ، و زمینه های اقتصادی کشور.