منافع اقتصادی توسعه شمال و جنوب برای ایران
رحمان سعادت کارشناس اقتصاد بین الملل گفت: احیای روابط تجاری و اقتصادی در کریدور شمال – جنوب منجر به برقراری روابط فرامرزی بین کشورهای شمال اروپا، اسکاندیناوی و روسیه از طریق ایران و کشورهای فارس می شود. . اقيانوس آرام، اقيانوس هند و آسياي جنوب شرقي روابط ايران و روسيه به عنوان دو ركن اقتصادي منطقه و توسعه شمال-جنوب، نتايج خوبي براي ايران خواهد داشت.