مقررات رتبه‌ بندی مدرسین جای می دهد کدام گروه نمی‌شود؟
دایره شمول رتبه‌ بندی مدرسین در داخل 2 لایحه‌ای کدام ممکن است پیشرفته ترین و پیشرفته ترین قبلی معرفی شده بود، بعضی اشخاص حقیقی به همین دلیل جمله رفقا زیبایی شناختی کدام ممکن است به همین دلیل دانشکده ها به ادارات آمده بوده اند را جای می دهد نمی‌شد کدام ممکن است بر مقدمه اصلاحات صورت گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصوبه شورای انقلاب، این انواع برطرف شد.